Thursday, 9 July 2015

Trang Tử Nam Hoa Kinh: Tài liệu tham khảo


(1) http://www.sidneyluo.net/d/d.htm
(2) http://www.hkshp.org/cclassic/modernchi/ZhuangZiJiShii.htm
(3) Trang Tử Nam Hoa Kinh , bản dịch của Nhượng Tống, Nhà xuất bản Tân Việt (in lần thứ hai), 1944.
(4) Trang Tử Nam Hoa Kinh , Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch và chú giải, Nhà sách Khai Trí xuất bản, Saigon, 1962.
(5) Trang Tử Nam Hoa Kinh , Nguyễn Hiến Lê (giới thiệu và chú dịch), Nhà xuất bản Văn Hóa - Thông Tin, TP HCM, 1994.
1 comment: